Намира се в землищата на селата Звезделина и Висока поляна. Представлява уникален ландшафт на левия бряг на яз. "Студен кладенец". Защитената местност има площ 420 ха. и е обявена по предложение на БДЗП със Заповед No.380 от 24.07.2000 г. с цел: - Опазване местообитанията и популациите на защитени видове растения и животни в т. ч. египетски и белоглав лешояд, белоопашат мишелов, черен щъркел, скална зидарка, скален дрозд, тракийски кеклик, прилепни колонии; - Съхраняване на забележителен източнородопски ландшафт. Растителната покривка на обширния скален комплекс е предимно сухолюбива – драка (Paliurusspina-christi), келяв габър (Caprinusorientalis), червена хвойна (Juniperusoxycedrus), каменливи пасища с доминанти луковична ливадина (Poabulbosa), валезийска власатка (Festucavalesiaca) и садина (Chrysopogongryllus).

Тук са едни от най-значимите находища на ендемични и реликтни видове в долината на река Арда, както и други защитени и редки видове. Сред тях са скалния лопен (Verbascumrupestra), родопският силивряк (Haberlearhodopensis), уховидното подрумниче (Anthemisauriculata), тракийският магарешки бодил (Carduusthracicus), йовибарбата (Jovibarbaheuffelii), южното чапличе (Scandixaustralis), нежен микропирум (Micropirumtenerum), веленовскиевото еньовче (Galliumvelenovskyi), румелийски кантарион (Hypericumrumeliacum), борисовият очиболец (Potentillaregis-borisii)и др.

Херпетофауната е представена от 11 вида.

От земноводните и влечугите тук се срещат: дъждовникът (Salamandrasalamandra), малкият гребенест тритон (Triturusvulgaris), пъстрият смок (Elaphequadrolineatasauramates), големият стрелец (Colubercaspius), пепелянката (Viperaammodytes).

На територията на защитената местност гнездят включените в Червената книга на България черен щъркел (Ciconianigra), египетски лешояд (Neophronpercnopterus), сокол орко (Falcosubbuteo), голям ястреб (Accipitergentilis), бухал (Bubobubo). Тук гнездят седем от общо деветте биомно ограничени вида птици, характерни за средиземноморската зона – испанско каменарче (Oenanthehispanica), голям маслинов присмехулник (Hippolaisolivetorum), малко черноглаво коприварче (Sylviamelanocephala), червеногушо коприварче (Sylviacantilans), белочела сврачка (Laniusnubicus), черноглава овесарка (Emberizamelanocephala), скална зидарка (Sittaneumayer). В защитената местност се намират множество вулканични пещери с интересна фауна. Една от тях е важно убежище на прилепи от видовете голям нощник (Myotismyotis), дългопръст нощник (Myotiscapacinii) и пещерен дългокрил (Miniopterusschreibersii). Oбщата им численост през лятото достига 10-12 хиляди екземпляра.

Територията е със забележителен ландшафт. Приятно място за туризъм при ограниченията, дефинирани в Закона за защитените територии.


Снимки: tourism.kardzhali.org
Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата