От южната страна на моста за кв. „Възрожденци“ над река Арда в Кърджали, в блатистата зона до „Водното огледало“ гнезди чапловата колония на Кърджали. Това е единствената колония в България, която гнезди в рамките на населено място, затова всички природолюбители на Кърджали и Родопите си я обичат и с гордост я показват на гостите на града и планината. От април до юли тук гнездят множество видове:

Гривеста чапла (Ardeola ralloides) Вид от разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes), семейство Чаплови (Ardeidae). Eтиопски вид, чийто гнездови ареал обхваща Северна Африка, Централна и Мала Азия и Европа. През последните години в България се наблюдава устойчива тенденция за многократно намаляване на гнездовата популация. Обитава сладководни езера и блата, язовири и микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства, заливни гори. По време на миграции се среща и в крайбрежни бракични водоеми, язовири, канали за напояване. Мъти само в смесени колонии от чапли, блестящи ибиси, лопатарки и малки корморани. Гнездата са разположени в тръстика или по върби и тополи. Отглежда 4–5 малки, които започват да летят от началото на юли. Храни се с дребни рибки, жаби, водни насекоми. Видът е включен в приложение ІІ и ІІІ на ЗБР, Бернска конвенция, Бонска конвенция. Застрашен вид по Червената книга на РБ.

Малка бяла чапла (Egretta garzetta) Вид от разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes), семейство Чаплови (Ardeidae). Вид, който гнезди в Европа, Африка и о. Мадагаскар, Централна и Южна Азия, Филипините, Нова Гвинея и Австралия. За България е гнездещо-прелетнен, преминаващ и по изключение зимуващ вид. Обитава сладководни езера и блата, заливни и дъбови гори, язовири и микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства. По време на миграции и през зимата се среща и в крайбрежни бракични водоеми, язовири, канали за напояване. Гнезди винаги в смесени колонии от чапли, блестящи ибиси, лопатарки и малки корморани. Гнездата са разположени в тръстика или по върби и тополи. Отглежда 4–6 малки, които започват да летят от началото на юли. Видът е включен в приложение ІІ и ІІІ на ЗБР, Директива за птиците, Бернска конвенция. Уязвим вид по Червената книга на РБ.

Малък воден бик (Ixobrychus minutus) Вид от разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes), семейство Чаплови (Ardeidae). Вид, който гнезди в Европа, Ирак, Иран, Турция, Йордания, Сирия, Израел, Бангладеш, Индия, Пакистан, Тайланд, Мианмар, Африка на юг от Сахара, Австралия. Зимува от Африка (южно от Сахара) до Индия. За България е гнездещо-прелетен вид. Среща се почти в цялата страна, главно под 600 м н.в. Обитава предимно сладководни водоеми в ниските части на страната. Предпочита обширни тръстикови масиви и храсти в сладководни блата и разливи и в долните течения на големите реки. В извънгнездовия сезон се среща и в нетипични за вида местообитания като пустеещи терени и окрайнини на гори в ниските части на планините. Снася 2–9 яйца, които мъти 16–21 дни. Има от 1–3 поколения годишно. Храни се с насекоми, паяци, мекотели ракообразни, рибки и дребни земноводни и ларвите им. Видът е включен в приложение ІІ и ІІІ на ЗБР, Директива за птиците, Бернска конвенция, Бонска конвенция. Застрашен вид по Червената книга на РБ.

Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) Вид от разред Пеликаноподобни (Pelecaniformes), семейство Корморанови (Phalacrocoracidae). Сарматски вид с ограничен ареал в югоизточните части на Западна Палеарктика. В Европа гнезди 75% от световната популация. За България е гнездещо-прелетен и зимуващ вид с изолирани гнездови находища. Обитава заливни островни гори и големи тръстикови масиви. Гнезди в смесени колонии заедно с големи корморани, чапли, блестящи ибиси и лопатарки на бели тополи, върби или сред тръстика. Снася 2-5 яйца, малките напускат гнездата през юли. Видът е включен в приложение ІІ и ІІІ на ЗБР, Директива за птиците, Бернска конвенция, Бонска конвенция, IUCN, ECS-spec 2. Застрашен вид по Червената книга на РБ.

Нощна чапла (Nycticorax nycticorax) Вид от разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes), семейство Чаплови (Ardeidae). Космополитен вид, който гнезди в Азия, Африка, Централна и Южна Америка, Европа. Зимува в Африка, Южна Азия. За България е гнездещо-прелетен, преминаващ и рядко зимуващ вид. Обитава сладководни езера и блата, язовири и микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства, заливни и равнинни дъбови гори до влажни зони от различен характер. По време на миграции се среща и в крайбрежни бракични водоеми, язовири, канали за напояване. Гнезди предимно в смесени колонии от чапли, блестящи ибиси, лопатарки и малки корморани. Гнездата са разположени в труднодостъпни тръстикови масиви или по върби и тополи. Отглежда 4–5 малки, които започват да летят от началото на юли. Храната се състои предимно от риба, жаби, мишки. Видът е включен в приложение ІІ и ІІІ на ЗБР, Директива за птиците, Бернска конвенция, ECS-spec 3. Уязвим вид по Червената книга на РБ.


Забележка: Да се посещава в подходящите сезони - от пролетта до средата на лятото.


Снимки: Ахрида-Дестинация Родопи
Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата