Тракийска крепост и средновековно селище Коджадаа се намира на едноименния връх, на 1.23 км западно по-права линия от центъра на с. Звънарка.

Възвишението на което е издигната, е ориентирано в посока югозапад-североизток. То има заравнено било със слаб наклон на североизток и е със стръмни склонове на северозапад, североизток и югоизток. Най-лесният достъп до върхът на хълма е от югозапад, през широка седловина. От северозапад се е разпростряла долината на р. Елбасан дере.

Крепостта е издигната на заравнената част на билото, като има неправилна елипсовидна форма. Крепостната стена следва конфигурацията на терена. Максималната дължина и ширина на укреплението са 260х80 м и заема площ от 16.2 дка. Крепостните стени са градени от местен ломен и речен камък без спойка. Югозападната част на укреплението е силно обезличена, като в нея има следи от обитаване и през средновековието. На най-високата точка от хълма има останки от масивна сграда с ориентация изток-запад, която вероятно е била църква или отбранителна кула. В нея се срещат останки от хоросан. В днешно време върху останките от крепостните стени е издигната каменна ограда използвана за овраг за животни. Североизточната част на укреплението е гъсто залесена и не е използвана през средновековието. Там ясно си личат останките от тракийските стени. Те се проследяват под формата на разсипи, които ограждат цялото било на възвишението. На няколко места се откриват големи крепостни стени, които от укреплението се спускат надолу по стръмните склонове. Такива стени бяха забелязани от югоизток и северозапад. Из цялата североизточна част на крепостта се забелязват останки от масивни сгради градени от камък без спойка.

От укреплението има много добра видимост по долното течение на споменатата река, чак до вливането ѝ в р. Крумовица. Също така има и пряк визуален контакт с крепостите при с. Метлика, крепостта в гр. Крумовград укрепеното селище при с. Вранско, както и крепостите около с. Луличка.


Източник: bulgariancastles.com
Снимки: bulgariancastles.com
Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата