За Защитена местност “Черната скала” се тръгва северозападно от центъра на гр. Маджарово, на 4 км асфалтов път в посока с. Горно поле на левия бряг на р. Арда.

"Черната скала" е най-голямата защитена местност в община Маджарово. Тя обхваща обширни територии от северния бряг на река Арда в землищата на селата Тополово, Горни Главанак и Горно поле. Защитената местност е обявена през 2001г. по предложение и със съдействието на БДЗП. Включва скални комплекси, смесени дъбови гори, храсталаци и пасища. Тул цъфтят включвните в Червената книга черноморска ведрица (Fritiliaria pontica), тракийски магарешки бодил (Cardius thracicus), дребен и поречовиден лопен (Verbascum humile, V. roripifolia).

Защитената местност е от съществено значение за опазването на редки и застрашени земноводни и влечуги - жаба дървестница (Hyla arborea), вдлъбнаточел смок (Malpolon monspessulanum). Плътността на змиегущера тук е една от най-високите в Източни Родопи. Орнитофауната също е изключително разнообразна. Гнездящите видове са 67, от които 22 са с неблагоприятен природозащитен статус в България. По скалите се размножават скалната зидарка (Sitta neumayer), сокола скитник (Falco peregrinus), синия скален дрозд (Monticola solitarius). Могат да се наблюдават също въртошийка (Jynx torquila), козодой (Caprimulgus europaeus), червеноглава сврачка (Lanius senator). От бозайните се срещат дивата котка (Felis silvestris), дива свиня (Sus scrofa), белка (Martes foina), лисица (Vulpes vulpes).


Внимание! Човешкото присъствие в близост до гнезда или убежища на редки животни може да ги прогони завинаги.


Източник: bspb.org

Снимки: wikimapia.org

 
Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата