Екскурзовод Светла Събева

Светла Събева е лицензиран екскурзовод, вписана в Националния туристически регистър на екскурзоводи и планински водачи с номер на идентификационна карта: Е-01280.

Изнася беседи на български език.

Предлага екскурзоводско обслужване на отделни обекти и придружаване на групи по предварително разработен туристически маршрут.

Образование: бакалавър Туризъм, магистър Мениджмънт в туризма

Обекти

Цени: Перперикон – 50 лв., Татул – 40 лв.,  пещера Утробата – 70 лв., Харман Кая – 40лв.

Цени за туроператори и туристически агенции: Перперикон – 50 лв., Татул – 40 лв., Пещера Утробата – 70 лв.

При желание за посещение на няколко обекта, цените са по договаряне.

На Археологически комплекс Перперикон няма целодневно/целогодишно екскурзовод. 

За да ползвате екскурзоводски услуги, моля направете своята заявка на телефон: 0896388598. 

При наемането на екскурзовод, моля проверете дали лицето разполага с идентификационна карта (бадж), издадена от Министерството на туризма. Изключение правят екскурзоводи на музеи и галерии.

Екскурзоводът е длъжен да я носи на видно място. Друг документ за идентификация на екскурзовода не е валиден и подлежи на санкция, според Закона за туризма и Наредба N 1 от 5 януари 2016 г.

Сигнали за нередности подавайте към:
Министерство на туризма 
КЗП 
Област Кърджали
Община Кърджали

1. Заявка за екскурзоводска беседа

Заявка за екскурзоводска беседа може да се направи по телефон на номер 0896388598;
Заявката се счита за приета, след като се получи обратен отговор от екскурзовода, в който се уточнява датата, часа, мястото за среща и желаният/те обект/и за посещение;
24 часа преди определената дата за екскурзоводска беседа се прави потвърждение по телефона за дата, час, мястото за среща и желаният/те обект/и за посещение.

2. Цени и Плащане

В цената на екскурзоводска беседа не се включват медицински застраховки, входни такси за посещение (музеи, галерии, обекти на открито), билети за разходки с корабчета, билети за метро и друг вид градски транспорт, слушалки по време на някои обиколки или посещения,
градски такси/курортни такси, когато се изискват такива, джобни пари и пр.;

Цената на екскурзоводската беседа е за цялата група с включено ДДС;
При желание за посещение на няколко обекта цената на екскурзоводските
беседи са по договаряне;

Заплащането се извършва в лева, в брой, на място преди беседата/ите. 

Клиентът получава касов бон и фактура по желание.

3. Срокове за промяна и анулиране.

При промени в уговорените дата, часа, място за среща и желаният/те обект/и за посещение се информира екскурзовода 5 дни преди датата на екскурзоводската/ите беседа/и;
При анулиране на екскурзоводската/ите беседа/и се информира екскурзовода 5 дни преди датата на екскурзоводската/ите беседа/и;
При анулиране на екскурзоводската/ите беседа/и ТУРИСТЪТ/ИТЕ НЕ ДЪЛЖАТ НЕУСТОЙКА.

4. Права и задължения на ЕКСКУРЗОВОДА

ЕКСКУРЗОВОДЪТ има право да откаже да проведе заявената/ите екскурзоводска/и беседа/и без да носи никаква отговорност, ако ТУРИСТЪТ/ИТЕ откаже да извърши плащане в определените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения;

ЕКСКУРЗОВОДЪТ си запазва правото да използва снимки и видеоклипове, направени по време на екскурзоводската/ите беседа/и, за използване в рекламна кампания/материали със съгласието на ТУРИСТА/ИТЕ;
ЕКСКУРЗОВОДЪТ има право да откаже да проведе заявената/ите екскурзоводска/и беседа/и или да прекрати екскурзоводската/ите беседа/и в случай на сексуален тормоз, лошо поведение или заяждане от страна на ТУРИСТА/ИТЕ;

ЕКСКУРЗОВОДЪТ има право да присъедини малки групи от ТУРИСТИ в една обща, ако всички страни са съгласни;
Групи над 60 човека се водят от двама ЕКСКУРЗОВОДИ. Групите се разделят на две и се заплаща такса за две екскурзоводски беседи. „Ахрида-Дестинация Родопи“ може да съдейства за осигуряването на втори екскурзовод. 

ЕКСКУРЗОВОДЪТ се задължава да предупреди ТУРИСТА/ИТЕ за закъснение за уговорения час в деня на провеждане на екскурзоводската/ите беседа/и.
ЕКСКУРЗОВОДЪТ се задължава да проведе заплатената/ите от ТУРИСТА/ИТЕ екскурзоводска/и беседа/и, освен в случаите на форсмажорни обстоятелства /природни бедствия, войни, граждански вълнения, катастрофи, пожар, хранителни натравяния, кражба, инфекциозни заболявания, корона вирус или друг смъртоносен вирус, инциденти/ или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ЕКСКУРЗОВОДА;

ЕКСКУРЗОВОДЪТ се задължава да предупреди ТУРИСТА/ИТЕ в най-кратък срок, в случай на заболяване, което НЕ позволява провеждането на екскурзоводската/ите беседа/и. При възможност „Ахрида-Дестинация Родопи“ може да съдейства за намирането на екскурзовод.

5. Права и задължения на ТУРИСТА/ИТЕ

ТУРИСТЪТ/ИТЕ има право да покани други потребители към уговорената/ите екскурзоводска/и беседа/и, след съгласието на ЕКСКУРЗОВОДА;
ТУРИСТЪТ/ИТЕ има право да преотстъпи уговорените дата, час и желаният/те обект/и за посещение на друг ТУРИСТ/И, след като е уведомил 5 дни преди уговорената дата екскурзовода;
ТУРИСТЪТ/ИТЕ има право да откаже заявката за екскурзоводска/и беседа/и. При отказ ТУРИСТЪТ/ИТЕ НЕ ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКА;

ТУРИСТЪТ/ИТЕ се задължава/т да плати/ят в пълен размер стойността на заявената/ите екскурзоводска/и беседа/и;
ТУРИСТЪТ/ИТЕ се задължава да предупреди екскурзовода при закъснение за уговорения час, в деня на провеждане на беседата/ите;
ТУРИСТЪТ/ИТЕ се задължава да спазва законите в страната като отговаря лично за постъпките си.

6. Отговорност на страните

ТУРИСТЪТ/ИТЕ спазват мерки за предпазливост за собствената си безопасност по време на екскурзоводската/те беседа/и;
ТУРИСТЪТ/ИТЕ не се държат по начин, който причинява обида или опасност за другите потребители или заплашват да нанесат вреда на чуждо имущество;
ЕКСКУРЗОВОДЪТ не се държи по начин, който причинява обида или опасност за ТУРИСТА/ИТЕ или заплашват да нанесат вреда на чуждо имущество;
ЕКСКУРЗОВОДЪТ си запазва правото да отмени екскурзоводската/ите беседа/и (при непристойно поведение заяждане или сексуален тормоз от страна на туристите, природни бедствия, войни, граждански вълнения, катастрофи, пожар, хранителни натравяния, кражба, инфекциозни заболявания, корона вирус или друг смъртоносен вирус, инциденти) като уведоми ТУРИСТА/ИТЕ 3 дни преди уговорената дата;

ЕКСКУРЗОВОДЪТ не носи отговорност за безопасността на участниците в екскурзоводска/и беседа/и на ученически групи;
ЕКСКУРЗОВОДЪТ не носи отговорност при загуба или повреда на техника, екипировка и други лични вещи на ТУРИСТА/ИТЕ;
ЕКСКУРЗОВОДЪТ не носи отговорност за неизпълнение на екскурзоводската/ите беседа/и, при действията на трето лице, несвързано с екскурзоводската/ите беседа/и, които не могат да се предвидят или избегнат;

ЕКСКУРЗОВОДЪТ не носи отговорност за неизпълнение на екскурзоводската/ите беседа/и при възникване на форсмажорни обстоятелства /природни бедствия, войни, граждански вълнения,
катастрофи, пожар, хранителни натравяния, кражба, инфекциозни заболявания, корона вирус или друг смъртоносен вирус, инциденти/ или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на
ЕКСКУРЗОВОДА. В този случай ЕКСКУРЗОВОДЪТ връща на ТУРИСТА/ИТЕ всички заплатени суми за екскурзоводска/и беседа/и.
Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи;
ЕКСКУРЗОВОДЪТ не носи отговорност за настъпили по време на екскурзоводската/ите беседа/и вреди причинени на ТУРИСТА/ИТЕ от природни бедствия, войни, граждански вълнения, катастрофи, пожар, хранителни натравяния, кражба, инфекциозни заболявания,корона вирус
или друг смъртоносен вирус, инциденти;
В случай на непреодолима сила (природни бедствия, стачки и др.) или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато ЕКСКУРЗОВОДЪТ е длъжен да окаже незабавно съдействие на ТУРИСТА/ИТЕ.

7. Спор и рекламации

Рекламации се приемат по време на екскурзоводската/ите  беседа/и.

Предмет на рекламация:

 • промяна на избраните обекти на посещение от ЕКСКУРЗОВОДА без
  съгласието на ТУРИСТА/ИТЕ;
 • неявяване на ЕКСКУРЗОВОДА на уговореното място за среща без
  да е уведомил предварително ТУРИСТА/ИТЕ;
 • дублиране на екскурзоводска/и беседа/и с друга група;
 • обединяване на две малки групи в една обща без съгласието на
  ТУРИСТА/ИТЕ.

Всички спорни въпроси се решават с преговори, а при невъзможност – в съответствието със законодателството на Република България.

1. Заявка за екскурзоводска беседа

Заявка за екскурзоводска беседа може да се направи по телефон, на номер 0896388598;

Заявка за екскурзоводската беседа за определен обект се счита за приета, след като се получи обратен отговор от екскурзовода, в който се уточнява датата, часа, място за среща и желаният/те обект/и за посещение;

Заявката за придружаване на група по предварително разработен туристически маршрут се счита за приета, след като 24 часа преди определената дата за екскурзоводска беседа се направи потвърждение по телефон, за дата, час, място за среща и желаният/те обект/и за посещение.

2. Цени и Плащане

В цената на екскурзоводска беседа не се включват медицински застраховки, входни такси за посещение (музеи, галерии, обекти на открито), билети за разходки с корабче, билети за метро и друг вид градски транспорт, слушалки по време на някои обиколки или посещения, градски такси/курортни такси, когато се изискват такива, джобни пари и пр.;

При желание за посещение на няколко обекта цената на екскурзоводските беседи са по договаряне;

Цената на екскурзоводската беседа за обект е за цялата група с включено ДДС;

Заплащането се извършва в лева, в брой, на място преди беседата/ите;

Клиентът получава касов бон и фактура по желание.

3. Срокове за промяна и анулиране.

При промени в уговорените дата, часа, място за среща и желаният/те обект/и за посещение се информираекскурзовода 5 дни преди датата на екскурзоводската/ите беседа/и;
При анулиране на екскурзоводската/ите беседа/и се информира екскурзовода 5 дни преди датата на екскурзоводската/ите беседа/и;
При анулиране на екскурзоводската/ите беседа/и НЕ СЕ ДЪЛЖИ НЕУСТОЙКА.

4. Права и задължения на ЕКСКУРЗОВОДА

ЕКСКУРЗОВОДЪТ има право да откаже да проведе заявената/ите екскурзоводска/и беседа/и без да носи никаква отговорност, ако ФИРМАТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ откаже да извърши плащане в определените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на
своите задължения;
ЕКСКУРЗОВОДЪТ се задължава да предупреди ФИРМАТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ в най-кратък срок, в случай на заболяване, което НЕ позволява провеждането на екскурзоводската/ите беседа/и на желания
обект/и. При възможност „Ахрида-Дестинация Родопи“ може да съдейства за намирането на екскурзовод.
ЕКСКУРЗОВОДЪТ се задължава да приема всяка една задача като сериозен ангажимент и може да я откаже само в случай на абсолютна наложителност като предупреди ФИРМАТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ достатъчно време предварително, уговорено в предварителна оферта, по е-mail комуникация, телефонен разговор или фейсбук съобщение;
ЕКСКУРЗОВОДЪТ се задължава да спазва всяка точка от програмата, която получава от ФИРМАТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ. 

При налагане на промени, допълнения в програмата, компенсации за непосетени обекти, поради независещи причини, да става само след изричното одобрение на ФИРМАТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ;

ЕКСКУРЗОВОДЪТ се задължава да спазва и следва политиката на фирмата, която го е наела, запазвайки лоялност към нея. С клиентите установява приятелски взаимоотношения, като запазва дискретност по отношение на бизнес делата на работодателя си. Цялата информация,
станала известна на екскурзовода във връзка с обслужването на групата е конфиденциална;
ЕКСКУРЗОВОДЪТ се задължава да защитава интересите на ФИРМАТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ и опазва поверителността на всякакъв вид информация, свързана с дейността ѝ: цени, места за настаняване и изхранване, програми, хонорари и др.

5. Права и задължения на ТУРОПЕРАТОР/ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ

ТУРОПЕРАТОР/ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ има право да откаже заявката за екскурзоводска/и беседа/и за предварително заявени обект/и. При отказ НЕ ДЪЛЖАТ НЕУСТОЙКА;
ТУРОПЕРАТОР/ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ се задължава да плати в пълен размер стойността на заявената/ите екскурзоводска/и беседа/и за обект/и;
ТУРОПЕРАТОР/ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ се задължава да предупреди екскурзовода при закъснение за уговорения час, в деня на провеждане на беседата/ите.

6. Отговорност на страните

ЕКСКУРЗОВОДЪТ не се държи по начин, който причинява обида или опасност за ТУРИСТА/ИТЕ или заплашват да нанесат вреда на чуждо имущество;
ЕКСКУРЗОВОДЪТ не носи отговорност при загуба или повреда на техника, екипировка и други лични вещи на ТУРИСТА/ИТЕ;
ЕКСКУРЗОВОДЪТ не носи отговорност за неизпълнение на екскурзоводската/ите беседа/и, при действията на трето лице, несвързано с екскурзоводската/ите беседа/и, които не могат да се предвидят или избегнат;
ЕКСКУРЗОВОДЪТ не носи отговорност за неизпълнение на екскурзоводската/ите беседа/и при възникване на форсмажорни обстоятелства /природни бедствия, войни, граждански вълнения,
катастрофи, пожар, хранителни натравяния, кражба, инфекциозни заболявания, корона вирус или друг смъртоносен вирус, инциденти/ или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ЕКСКУРЗОВОДА. В този случай ЕКСКУРЗОВОДЪТ връща на ФИРМАТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ всички заплатени суми за екскурзоводска/и беседа/и. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи;
ЕКСКУРЗОВОДЪТ не носи отговорност за настъпили по време на екскурзоводската/ите беседа/и вреди причинени на ФИРМАТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ от природни бедствия, войни, граждански вълнения, катастрофи, пожар, хранителни натравяния, кражба, корона вирус или друг смъртоносен вирус, инфекциозни заболявания, инциденти.

7. Спор и рекламации

Рекламации се приемат по време на ексурзоводската/ите беседа/и за избран обект/и.

Предмет на рекламация:

 • промяна на избраните обекти на посещение от ЕКСКУРЗОВОДА без
  съгласието на ФИРМАТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ;
 •  неявяване на ЕКСКУРЗОВОДА на уговореното място за среща, без
  да е уведомил предварително ФИРМАТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ;
 • дублиране на екскурзоводска/и беседа/и с друга група;
 • обединяване на две малки групи в една обща без съгласието на
  ФИРМАТА-ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

Всички спорни въпроси се решават с преговори, а при невъзможност – в съответствието със законодателството на Република България.

Цените са изработвани при курс на лева към еврото 1,95583, на лева към щатския долар 1,7074, на лева към британската лира 2,1753, на лева към руската рубла 0,02544.

„Ахрида – Дестинация Родопи: си запазва правото за корекции в цените при чувствителна девалвация на лева спрямо тези валути или една от тях или при чувствително покачване на цените на горивата.

Цените не включват медицински застраховки, входни такси за посещение (музеи, галерии, обекти на открито), билети за разходки с корабчета, билети за метро и друг вид градски транспорт, слушалки по време на някои обиколки или посещения, градски такси/куротни такси, когато се изискват такива, джобни пари и пр.

Като член на Асоциацията на екскурзоводите в България, Светла Събева се придържа към приетия МОРАЛЕН КОДЕКС НА ЕКСКУРЗОВОДА.

Ако сте доволни от услугите на екскурзовод Светла Събева, може да напишете ревю, като попълните следната форма:

Все още няма отзиви. Бъдете първият, който ще напише.