Държавно ловно стопанство "Женда" се намира в землището на село Женда, община Черноочене. Разположено е на площ от 21489 ха, обхваща два комплекса гора, разположени върху два различни планински масива.

Релефът на западният е типично планински, с ясно изразени, стръмни била, дълбоки и врязани дерета, стръмни и отсечени склонове. Източния комплекс се характеризира със заоблени форми, разляти била и недобре изразена долинна мрежа. Преобладават смесените гори.

На територията на стопанството са устроени един резерват ( поддържан резерват "Женда" ), три природни забележителности (Защитена местност "Боровете", природна забележителност "Елата", находище на естествена ела ). Поддържан резерват "Казъл Черпа" е с обща площ 39,9 ха. Представлява естествени 120-130 годишни чисти насаждения от черен бор, остатък от естествена горска растителност.

Природна забележителност "Елата" е с обща площ 0.5 ха. Представлява възрастно елово насаждение, остатък от някогашната естествена растителност в този район на страната. Защитена местност " Боровете" е с обща площ 60.1 ха. представлява буферна зона около поддържан резерват "Казъл Черпа".

Ловното стопанство се обитава от елени, сърни, муфлони, дива свиня, заек, вълк, чакал, лисица. Срещат се и защитени видове като мечка, невестулка, дива котка, видра. От птиците, обитаващи стопанството, също има защитени видове като голям ястреб, малък ястреб, обикновен мишелов, бухал, кукумявка, горска ушата сова, кълвач, сива врана, сврака.

На територията на стопанството са изградени два ловни дома - "Женда" и "Болярци", поддържани в много добро състояние. Това предоставя възможност за комбиниране на ловните излети и посрещане едновременно на няколко ловни групи.


Снимки: blrs.eu
Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата