Резерват "Чамлъка" се намира на 4км югозападно от Джебел, близо до с. Воденичарско.

Поддържан резерват „Чамлъка“ е най-малкият поддържан резерват в област Кърджали. Обявен е със Заповед № 2245/30.12.1956 година на Главно управление на горите с цел опазване и поддържане на естествени черноборови гори. Площта му е 30 дка. Надморската височина е 450 м.

Освен черноборови насаждения в резервата има доста зимен дъб и малко благун. На места зимният дъб е доста висок и образува втори етаж, но в по-голямата си част е в подлеса. В подлеса растат още дрян, шипка, хвойна, зановец, смрадлика. Резерватът има обособена буферна зона, в която има подраст от черен бор от самопосев. Черноборовите дървета са много жизнени, плодоносят нормално и дават жизнени семена.

Няма подробни данни нито за растителността, нито за животинския свят.

Към момента на обявяване на „Чамлъка” за резерват през 1956г., средната възраст на боровите дървета е била 56 години, като най-старите са били на 120 години. Средната височина е била 16 м., а дебелината – 22 см. в диаметър.

Прекатегоризиране със Заповед № РД-386 от 15.10.1999 г. на МОСВ.


Снимки:kardzhali.blog.bg

Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата