Тракийска, късноантична и средновековна крепост Дженево с. Пелин

80

Тракийска, късноантична и средновековна крепост Дженево/Джелебе се намира на едноименният хълм, на 1.29 км североизточно по права линия от центъра на село Пелин.

Крепостта се намира на стръмен рид, носещ името „Дженеве“ (Римски) или „Желю“, или „Джелебе“. Второто име според преданията е свързано с името на последния защитник Желю Войвода. Върхът североизточно се нарича „Иран тепе“.

Хълмът представлява самостоятелно, скалисто възвишение издължено в посока север-юг. Склоновете му от запад и изток са стръмни и почти недостъпни, а от юг отвесни. Достъпът до укреплението е от север по тясна седловина, свързваща върхът с близкия планински масив. Крепостта заема северната, по-ниска част на възвишението и има форма на трапец, ориентиран с късата основа на север. Размерите на укреплението са 65х120х75х63 м и площ 5 дка.

Източната и западната стени са изградени на много стръмни склонове и са срутени, като от тях са останали незначителни останки от разсипани камъни. Останалите две страни също са защитени с крепостна стена, която се очертава на терена от натрупаните камъни. Южната стена прегражда възвишението напречно и го разделя на две почти равни части. Тя е издигната на най-високата точка от възвишението, като е градена от необработени камъни. Няма запазени части от този зид над повърхността и не може да се определи дали е имало спойка и каква е била тя. В момента представлява вал от срутени камъни. В най-високата точка на южната стена и респективно на обекта личат руини на правоъгълна кула. Тя е с внушителни размери и по всяка вероятност представлява жилищно отбранителна кула, издигната през XIII-XIV в. Зад кулата, във вътрешното пространство, се виждат основи на четириъгълна постройка. Северната стена е успоредна на южната и макар да е по-къса, е доста по- масивна. От нея до средата на XX в. е запазен участък с дължина 12 м, граден с добре обработени, от лицевата страна ломени камъни, споени с бял хоросан. Вътрешността е запълнена с камъни, баластра и обилен хоросанов разтвор. На тази стена личат останки от четириъгълна кула. Тя фланкира, от изток главният вход на укреплението. Кулата е градена с обработени от лицевите страни камъни и пълнеж от дребен, ломен камък, споен с бял хоросан. Срещат се парчета хоросан с натрошена тухла в него. В зида на кулата има запазени отвори от напречни греди-сантрачи. В градежа на запазената част на входа са използвани и тухли. От западната страна на входа, в западният край на северната стена се забелязват останки от още една кула. Зад северната стена, във вътрешното пространство, личат основи от постройки. Забелязват се следи от пожар.

Крепостта вероятно е възникнала през тракийско време, като през този период е заемала цялото било на възвишението. Доказателство за това са множеството керамика разпръсната върху южната част на възвишението. Съществува вариант, върху южната част на възвишението да е имало неукрепено подградие. Пред северната стена седловината на възвишението допълнително е оформена за да се създаде стръмен и труден подход към крепостта.

По повърхността на терена на Дженево са намерени медни корубести монети, фрагменти от средновековна керамика и няколко железни предмета. Пред северната стена, на около 10 м надолу по склона, има малък кладенец с извор, изграден от частично обработени камъни, който не пресъхва и през летните месеци.

Крепостта има пряк визуален контакт с крепостите при с. Перуника на изток и "Юмруккая" над с. Пелин. В нивите до селото при полска работа са разрушени гробове, на които камерите са оградени и покрити с каменни плочи. Те са били ориентирани в посока изток-запад. Намирани са стъклени и бронзови накити.


Източник: bulgariancastles.com
Снимки: bulgariancastles.com
Сподели!
Местоположение

Времето

Виж прогнозата