Меандрите на Бяла река е втората по големина защитена територия в Източните Родопи (1532 ха), обявена с цел опазване на уникален за България ландшафт с изключително разнообразие на редки и застрашени видове растения и животни.

Обхваща най-атрактивната част от средното течение на Бяла река с красив комплекс от меандри (землищата на селата Железари и Меден бук), където са запазени едни от малкото у нас естествени гори от включения в националната Червена книга източен чинар и лиани.

По видово богатство на пеперуди (над 100) районът се нарежда на второ място в България.

В уникалните за Балканския полуостров водни екосистеми на Бяла река бе открит нов за науката вид риба–родопски щипок, наред с още 9, в т.ч. 4 балкански ендемита. Това е и едно от най-богатите на херпетофауна места в страната със 7 вида земноводни и 19 вида влечуги. Особена ценност представляват змиеокият гущер (единствено находище у нас), змията-червейница и каспийската блатна костенурка – видове от Червената книга на България, както и шипобедрената и шипоопашатата костенурки, фигуриращи в Световния Червен писък.

Защитената местност е част от Орнитологично важно място “Бяла река” със световно природозащитно значение. От установените 94 вида птици, 56 имат европейско значение, като тук се срещат 6 от 9-те биомно ограничени вида за България, характерни за средиземноморската зона – испанско каменарче, голям маслинов присмехулник, червеногушо коприварче, малко черноглаво коприварче, белочела сврачка и черноглава овесарка.

До с. Меден бук може да отидете с кола, а оттам по маркирана пътека да достигнете до началото на защитената местност. Може да си наемете велосипед от хотел в Ивайловград и да се впуснете в еднодневно приключение до Бяла река и обратно до Ивайловград.

Не навлизайте навътре без водач – ако сте сами, се разходете в началото покрай реката, може да си направите пикник на беседката или да плажувате.

Не забравяйте да оставите мястото така, както бихте искали да го намерите следващия път.


Източник: maritza-evros.eu

Снимки: haiduk-tourist.blogspot.com

Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата