Защитена местност "Патронка" се намира на южния бряг на река Арда, източно от град Маджарово. Обявена е през 1995 г. по предложение и със съдействието на БДЗП. Тя обхваща едни от най-красивите и недостъпни части на долината на река Арда. Брегът е стръмен, покрит с дъбови гори, сред които мозаечно са разположени скални комплекси, единични скали и сипеи.

В защитената местност се срещат 12 вида растения включени в Червената книга на България, сред които родопски силивряк (Haberlea rhodopensis), стефанофия (Steffanophia daucoides), румелийско подрумиче (Anthemis rumelica), нежен лопен (Verbascum humile), а от защитените видове червената съсънка (Anemone pavonina). Защитената местност е от световно значение за опазване на орнитофауната като тук се срещат 77 вида птици.

От видовете включени в Червената книга се срещат египетския лешояд (Neophron percnopterus), белоглавия лешояд (Gyps fulvus), белоопашатия мишелов (Buteo rufinus), черния щъркел (Ciconia nigra), осояда (Pernic apivorus) и др. Характерни представители на земноводните и влечугите са кафявата крастава жаба (Bufo bufo), стенния гущер (Podarcis muralis) и пепелянката (Vipera ammodytes). Защитената местност се обитава и от включената в Световния Червен списък видра (Lutra lutra).


Източник: bspb.org

Снимки: bspb.org

Сподели!Местоположение

Времето

Виж прогнозата