Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Ахрида-Дестинация Родопи“, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали ул. „Родопи“ № 41, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на 22.04.2020г. от 16 ч., което ще се проведе на адрес гр. Кърджали кв. “Възрожденци“ бл. 58 вх. Б ет. 3 ап. 22, при следния дневен ред:

  1. Отчет на дейността на Александър Михайлов, Председател на УС на Сдружение с нестопанска цел „Ахрида-Дестинация Родопи“;
  1. Доклад на Председателя за актуалният списък на членове на Сдружението от учредяването до датата на провеждане на Общото събрание;
  1. Актуализиране списъчния членски състав, с прием на новопостъпилите заявления за членство към датата на провеждане Общото събрание;
  1. Смяна на адреса и седалището на Сдружение с нестопанска цел „Ахрида-Дестинация Родопи“ 
  1. Избор на нови членове на Управителния съвет;
  1. Избиране на нов председател на управителния съвет;
  1. Други.

Председател на УС: Александър Михайлов

дата: 11.04.2020