Караджа дере възстановява местообитанията на световно значимия вид Видра

снимка: zapadnirodopi.com

​Караджа дере е защитена местност с площ 1000 хектара, създадена с цел опазване на редки и защитени растителни и животински видове по поречието на река Сърнена и териториите около нея.

Защитената местност се намира в близост до град Доспат и село Късак, като до нея има изграден интересен маршрут Доспат – защитена местност Караджа дере.

Маршрутът е с дължина 4,4 километра, а времето за преминаването му е около 2 часа. Той започва от асфалтовия път за град Батак на около 800 метра от град Доспат, изкачвайки се през иглолистна гора по поречието на река Каточорлу дере.

Достигайки река Сърнена (Караджа дере), маршрутът я пресича по дървен мост и плавно се спуска по черен път до горския природозащитен център „Караджа дере“. Във финалната част имате възможността да се запознаете с  биоразнообразието в местността чрез множеството информационни табели.

снимка: zapadnirodopi.com

Сред защитените видове, попадащи в района на защитената местност представители на флората са балканска паламида, зеленоцветен напръстник, родопска горска майка, планинска дилянка и още много интересни растителни видове. Представители на животиснкия свят пък са сойка, черен кълвач, червеногърба сврачка, черен синигер, голям пъстър кълвач, обикновена кръсточовка, видра, европейска блатна костенурка, жаба дървесница, глухар и още много други.

Най-характерното за Караджа дере е реализирането на мерки за разселване на световно значимия вид Видра чрез програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.

Изградени са над 3 километра речни течения, където са възстановени местообитанията на видрите чрез завиряване и зарибяване.

Тук за първи път е реализиран улов на видри от конфликтните територии около язовир Доспат и разселването им в изградените местообитания по реката.

По проекта е изграден природозащитен информационен център в местността и е закупен плаващ природозащитен информационен център за язовир Доспат.

За тези, които обичат да се наслаждават на чистата родопска природа е обособен дендрологичен маршрут.

Автор: Селвина Топалска
Източник: rodopchani.bg

Сподели!