2544 водолюбиви птици зимуват по язовирите и по поречието на Арда в Източните Родопи

Mehmed-Paytar_pelikani-i-kormorani2544 водолюбиви птици от 21 вида зимуват по язовир „Кърджали“, язовир „Студен кладенец“ и по поречието на река Арда в Източните Родопи. Това са резултатите от Среднозимното преброяване на водолюбивите птици, което тази година се проведе на 16 и 17 януари.

Най-многобройни са зеленоглавата патица (Anas platyrhynchos), лиската, наричана още белочела водна кокошка (Fulica atra), кафявоглавата потапница (Aythya ferina) и големият корморан (Phalacrocorax carbo). Най-висок е броят и видовото разнообразие на зимуващите птици в язовир „Студен кладенец“. Там  са  наблюдавани и къдроглави пеликани (Pelecanus crispus), които са критично застрашени в България и са редки гости във водоемите на Източни Родопи.

Mehmed-Paytar_Pelikani

„Като цяло броят на зимуващите птици по язовир „Кърджали“, язовир „Студен кладенец“ и по поречието на река Арда се запазва. Тази година се наблюдава тенденция на увеличаване при зеленоглавите патици, докато броя на гларусите и речните чайки е значително по-малък” – сподели Христо Христов, ръководител на екипа по преброяването и експерт дива природа в Rewilding Rhodopes.

 

Mehmed-Paytar_zelenoglavi-paticiПреброяването на водолюбивите птици в Източните Родопи тази година бе осъществено със съдействието на СЛРБ и в него освен експерти и доброволци от По-диви Родопи се включиха и служители на Ловно стопанство Студен кладенец.
Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е инициатива на Wetlands International и се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави. В България координатор на инициативата е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Целите на преброяването са да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват.

Снимки: Мехмед Пайтар, Ловно стопанство „Студен кладенец“

Сподели!